Затвори менюто


Условия за ползване
Достъпът до сайта www.goodknight.bg, използването му, Платформата на Гуднайт, мобилно приложение на Платформата, Услугата, предоставяни от Гуднайт, са подвластни на следните условия („Условия за ползване“). Настоящото представлява договор между Вас и Гуднайт ЕООД, по силата на който всяка страна има съответните права и задължения. Чрез използването на сайта Вие се съгласявате с всички Условия за ползване, като Гуднайт запазва правото си периодично да ги изменя.

Моля прочетете внимателно тези Условия за ползване преди използване на Платформата и Услугата на Гуднайт. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване или с част от тях или не желаете да сте договорно обвързани с Гуднайт по силата на тези Условия за ползване, моля не използвайте Платформата. 

Допълнителни условия за ползване може да са приложими в някои случаи за достъп до Платформата и използване на Услугата. Тези допълнителни условия за ползване се разкриват пред Потребител на сайта, който има достъп до Платформата или ползва тази част от Услугата, за която са валидни допълнителните условия за ползване. Допълнителни условия за ползване са в допълнение към тези Условия за ползване и ще се считат неразделна част от тези Условия за ползване. В случай на противоречие между допълнителните условия за ползване и тези Условия за ползване в сила ще са допълнителните условия за ползване. 

В случай на изменение и/или допълнение на тези Условия за ползване ще публикуваме изменената/допълнена версия на Условията за ползване ще е достъпна на Сайта с индикация за датата на промяната и влизането в сила на промяната. 

Съдържание

I. Дефиниции

II. Предмет

II. Данни за доставчика

IV. Характеристики на Услугата

V. Цена на Услугата. Цена на Платформата. Цена на Ангажимента. Крайна цена

VI. Предоставяне на Услугата и технически стъпки за сключване на Договора за услуга

VII. Право на отказ

VIII. Търговски марки, Софтуер, Авторски и сродни права. Лицензии 

IX. Отговорност. Ограничение на отговорността. 

X. Изменение и достъп до Условията за ползване

XI. Уведомяване

XII. Прекратяване

XIII. Други условия

I. Дефиниции:

Долуизброените дефиниции са приложими за Сайта, Платформата и Услугата:

„Ангажимент“ означава гледане на Дете (услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни и занимателни дейности) в собствения дом на Родителя или извън него, при желание от Родителя от Детегледачка, на която Родителя е възложил съответния Ангажимент с конкретна дата или срок за изпълнение;

 „Гуднайт” ЕООД/Ние – дружество с ограничена отговорност с ЕИК 203252357 регистрирано със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец
ул. Крум Попов No 56-58, представлявано от Даниела Иванова Баклаян;

„Дете“ означава всяко физическо лице на възраст между 1 и 10 години;

„Детегледач“ означава самоосигуряващо се физическо лице, действащо в професионално качество, преминало успешно Академията на Гуднайт и извършило успешно регистрацията си в Сайта/Платформата на Гуднайт, което използва Сайта/Платформата на Гуднайт, за да предоставя детегледачески услуги;

„Договор за услуга“ е договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.;

„Електронна поща“ е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи; 

„Електронна препратка“ означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

„Закон за защита на потребителите“ означава Закона за защита на потребителите, обн. ДВ, бр. 99 от 09.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г. и последващите му изменения;

„Закон за електронна търговия“ означава Закона за електронната търговия, обн. ДВ, бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г. и последващите му изменения;

„Закон за защита на личните данни“ означава Закона за защита на личните данни, обн. ДВ, бр. 1 от 04.01.2002 г., в сила от 01.01.2002 г. и последващите му изменения;

„Заявка за ангажимент“ означава действието или действията, извършвано/и от страна на Родителя в Платформата, с което/които Родителя заявява желанието да му бъде предоставена детегледаческа услуга от страна на Детегледача чрез посочване на конкретна дата и час в календара;

„Канселиране на Ангажимент“ означава отменяне от страна на Родител на потвърден от страна на Детегледача Ангажимент;

„Код на Ангажимент” означава автоматичен код, генериран от Сайта/ Платформата, при потвърден Ангажимент, който служи за идентификация на Родител и Детегледачка при започване на Ангажимент;

„Крайна цена” означава крайната сума, която Родител заплаща през Платформата или директно на Детегледача по повод на Ангажимент;

„Лични данни“ означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

„Платежно средство“ е персонализирано устройство и/или комплект от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с оглед извършването на нареждане за плащане;

„Платежна система“ означава платежна система BraintreeMangopay, предоставяна от Leetchi Corp SA, дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург под рег. № R.C.S. Luxembourg  B173459, със седалище и адрес на управление 59 Boulevard Royal,L-2449 Luxembourg

„Платформа“ означава специално създаден от Гуднайт софтуерен интерфейс за предоставяне на услуги на информационното общество чрез комуникация между Родители и Детегледачи по повод на заявяване и потвърждаване на Ангажимент и свързаните с това дейности;

„Политика за поверителност“ означава Политиката за поверителност на Гуднайт, така както е публикувана на съответното за това място на Сайта/Платформата на Гуднайт, подлежаща на промяна от време на време;

„Потребител“ е всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по тези Условия за ползване и по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Съгласно настоящите Условия за ползване Родител е потребител съгласно дефиницията.

„Потребител на сайта“ означава получател на услуги на информационното общество чрез Сайта/Платформата, физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея;

„Потребителски профил“ означава обособена част в Платформата, съдържаща информация за Потребителя на сайта, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Гуднайт;

„Потребителско име“ означава първо име и фамилия на Потребителя на сайта;

„Потребителско съдържание“ означава цялата информация, включително но не само, текстово, аудио и/или визуално съдържание и информация, включително коментари и обратна връзка, свързани с Услугата, качени, представени, публикувани или свободно предоставени под друга форма на Гуднайт от името на всеки един Потребител на сайта;

„Приемно семейство“ означава Родител, който чрез Кредит за Ангажимент оценява Детегледачка за целите на активация на Потребителския профил на Детегледача;

„Регистрация“ означава съвкупност от действия, извършвани от Родител и/или Детегледачка на Сайта/ Платформата и извън тях с цел получаване на достъп до Услугите, предоставяни чрез Сайта/ Платформата на Гуднайт, волеобвързващо изявление на съответния Потребител на сайта, с което приема Условията за ползване и Политиката за поверителност на Гуднайт, предоставя декларациите, посочени в настоящите Условия за ползване и се задължава по тях;

„Родител“ означава физическо лице, използващо Сайта/Платформата за намиране и ангажиране на Детегледача на своето Дете;

„Рейтинг“ означава съвкупност от оценки, давани от страна на Родители за услугите, предоставяни от страна на Детегледача;

„Рецензия“ означава подробна текстова оценка, давана от страна на Родител за услугите, предоставяни от Детегледача;

„Сайт“ означава www.goodknight.bg и всеки друг сайт или свързани мобилни или други приложения, редактирани, поддържани или експлоатирани от Гуднайт, самостоятелно или с други лица, които предлагат подобни услуги, включително микросайтове или подизпълнителски сайтове, предлагани чрез такъв уеб сайт или приложение

„Свързани лица“ са съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително, работодател и работник, лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото, съдружниците, дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството, лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице, лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице, лицата, едното от които е търговски представител на другото, лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото;.

„Социална мрежа“ означава всеки инструмент или услуга, която ползва Интернет, за да улесни комуникациите, като Facebook, Google + и тн.

„Страни“ означава позоваването на Гуднайт и всеки един ползвател на Сайта и Услугата;

„Такса канселиране“ означава сумата, дължима от Родител на Детегледача в случаите на отмяна на приет от страна на Детегледача Ангажимент, в случаите, в които такава такса е приложима;

„Такса разноски по транзакцията” означава, такса за покриване на разноските по транзакциите, начислявана от Гуднайт върху Цената на Ангажимент и приложимите допълнителни такси, която Родител заплаща през Платформата, когато използва функцията “плати през платформата”;

„Траен носител“ е всеки носител, даващ възможност на потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и търговецът, предоставил информацията, не може да я променя.

„Услуга“ е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице;

„Условия за ползване“ означават настоящите условия за ползване, както периодично могат да бъдат изменяни и допълвани;

„Цена на Услуга“ означава възнаграждението дължимо на Детегледача за предоставяне на Услугата на Детегледачка. 

„Цена на Ангажимент“ означава дължимата сума, която Родител заплаща чрез Платформата или директно  на Детегледачка. 

„Цена на Платформата“ означава сумата, заплащана от Родител за използване на услугите на Платформата;

„Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.

II. Предмет

Настоящите Условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „Гуднайт” ЕООД и Потребителите на сайта, използването на Сайта и Платформата, предоставяната от Гуднайт Услуга, и свързаните с това авторски и сродни права, права на търговски марки на „Гуднайт” ЕООД, права върху Платформата, Сайта и съдържанието в Платформата и Сайта и др. и тяхната защита. 

За да използвате Платформата, трябва да приемете следните Условия за ползване. Моля, прочетете ги внимателно. Ако не разбирате Условията на ползване, не сте навършили 18 години или не приемате някоя част от тях, не бива да използвате Сайта, Платформата и Услугата на Гуднайт.

III. Данни за „Гуднайт” ЕООД

Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: „Гуднайт” ЕООД/Ние 

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец
ул. Крум Попов No 56-58

Адрес за упражняване на дейността:

Данни за кореспонденция: тел 0888 516414 имейл support@goodknight.bg

Вписани в публични регистри: Търговски регистър с ЕИК 203252357

Представител – г-жа Даниела Иванова Баклаян

Номер на удостоверение за администратор на лични данни: № 418529

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: гр. София, пл. ”Славейков” №4А, ет. 3, 4 и 6

Тел. 02/9802524

Факс:02/9884218

Телефон на Потребителя: 0700 111 22 

Интернет страница: https://www.kzp.bg/ 

„Гуднайт” ЕООД не е регистрирано по Закона за данък добавена стойност 

IV. Характеристики на Услугата

Услугата, предоставяна от Гуднайт на Потребителите на сайта представлява услуга на информационното общество, т.е. услуги включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на Потребителя на сайта. 

Основните характеристики на Услугата са следните: 

 1. Получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на Платформата след Регистрация;
 2. Възможност за участие чрез Рецензии в Платформата;
 3. Възможност за създаване и персонализация на Потребителски профил посредством Регистрация;
 4. Следене за съотношение на Потребителски профили на Детегледачи и Родители;
 5. Възлагане на Ангажимент от Родител на Детегледач;
 6. Потвърждаване на Ангажимент от Детегледача;
 7. Канселиране на Ангажимент;
 8. Заплащане на Ангажимент от Родител на Детегледача;
 9. Заплащане на комисионна от Детегледача на Гуднайт;
 10. Възможност за ползване на специални абонаменти от Потребителите на сайта;
 11. Възможност за Рейтинг и Рецензии на Потребители на сайта от други Потребители на сайта;
 12. Получаване на имейл бюлетин;

 

Услугата, предоставяна от Гуднайт, позволява на Родителите да намерят и уговорят за конкретен Ангажимент Детегледачка за тяхното Дете чрез Платформата срещу заплащане на еднократно дължима такса за достъп до платформата и цената на Ангажимента/Крайната цена на Детегледачa.

Гуднайт, неговите служители и свързани лица, не предоставят директно услуга за гледане и грижа за Деца. Ние не сме агенция за набиране на персонал, не сме в трудовоправни отношения с Детегледачите, те не са наши служители или работници.  

Гуднайт предоставя, а Потребителите на сайта използват Платформата и Услугата, съгласно параметрите, обявени на Сайта на Гуднайт.

Осигуряване на Услугата

Гуднайт осигурява достъп до Услугата посредством Платформата на Сайта на физически лица, навършили 18 г. Използването на Платформата за целите на Услугата позволява Родителите на ангажират Детегледачи на територия гр. София, Р. България. 

Отношенията на Гуднайт с Потребителите на сайта са ограничени единствено и само до правата и задълженията по предоставяне на Услугата, ползване на Платформата и Сайта, като не засягат индивидуалните Ангажименти между Родители и Детегледаки.

Всеки път когато Родител възложи Ангажимент на Детегледач се сключва отделен договор за услуга между съответния Родител и съответният Детегледач посредством Платформата, чрез която се възлага съответния Ангажимент. 

Отделният договор по Ангажимент с Детегледач е самостоятелен договор между Родител и Детегледача и е в допълнение към Условията за ползване, които уговарят единствено начина за възлагане на Ангажимент и неговото заплащане, включително заплащане на допълнителни такси по Ангажимента, Такса Канселиране, доколкото тези действия се извършват през Платформата. За всички други права и задължения по договора за Ангажимент отговарят Родителя и Детегледача. 

Всеки Родител самостоятелно по собствена преценка, и на собствен риск избира конкретен Детегледач за конкретен Ангажимент. Всеки Детегледач самостоятелно и по собствена преценка, и  на собствен риск избира дали да приеме конкретен Ангажимент от Родител. 

Използване на Платформата 

За да използвате Платформата и Услугата трябва да сте навършили 18 години. За да използвате Платформата са Ви необходими устройство, което отговаря на системните изисквания, функциониращ достъп до интернет и съвместим софтуер. Тези фактори може да се отразят върху възможността да използвате Платформата/Услугата и върху ефективността й. Вие носите отговорност за системните изисквания. 

Такса на трети страни 

Във връзка с използване на Сайта, Платформата и Услугата от Ваша страна е възможно трети страни (като доставчика Ви на интернет или мобилния Ви оператор) да Ви начислят такси за достъп или за данни. Вие носите отговорност за тези такси. 

V. Цена на Услугата. Цена на Платформата. Цена на Ангажимента. Крайна цена

Гуднайт предоставя Услугата и достъпът до Платформата срещу еднократно възнаграждение, дължимо от Потребителите на Сайта Гуднайт си запазва правото част от Услугата да бъде предоставяна на Потребителите на сайта безвъзмездно по собствена преценка на Гуднайт. 

Цената на Платформата представлява еднократна такса от 129.95 лв.,дължима в момента, в който Родителят е разгледал базата данни и се е спрял на конкретен детегледач. След плащане на еднократната такса платформата е напълно безплатна за използване за в бъдеще. 

Еднократната такса, дължима от родителите за получаване достъп до платформата, е за семейството и децата от това семейство. В случай на комбинации на семейства с цел гледане на деца на едно място, на детегледача следва да му бъде заплатена цената на час по броя на семействата.

Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на Сайта. 

Цената на Ангажимент е дължимата сума, която Родител заплаща чрез избрания от него метод на плащане на Детегледачите. 

Цената на Ангажимента, дължима от всеки Родител с потвърден и изпълнен Ангажимент е част от Крайната цена дължима при завършване на Ангажимента. Цената на Ангажимент се определя индивидуално за всеки Ангажимент по следния принцип: цена за астрономически час за гледане на Дете. Цената на Ангажимент, който е продължил по-дълго от заявеното от Родителя първоначално време се образува от реално прекараното с Детето време. 

Родителите дават съгласие Гуднайт да начислява допълнителна такса към Цената на Ангажимент, ако Ангажиментът започва след 22 ч. или приключва между 22 ч. и 7 ч. сутринта на следващия ден. Тази такса е фиксира в размер на 5 (пет) лева и се добавя към Цена на Ангажимента и се заплаща заедно с него. Тази допълнителна такса се използва от Детегледачката за компенсация за разноски за транспорт в часовия пояс 22 ч. – 7 ч. сутринта на следващия ден. 

Цената на Услугата, дължима от всяка Детегледачка, с потвърден и изпълнен Ангажимент, представлява възнаграждението дължимо на Гуднайт за предоставяне на Услугата на Детегледачка. Цената на Услугата е в размер на 3лв фиксирана такса за всеки приет анагажимент.

Плащане на Цена на Платформата, Цена на Услугата, Цена на Ангажимент, Специални абонаменти, допълнителни такси и Крайна Цена.

Родителите, които дължат Цена на Ангажимент на Детегледачка приемат и се съгласяват, че заплащането на Цената на Ангажимент се извършва непосредствено след края на ангажимента. След заплащане и получаване на Цената на Ангажимент, Платформата изпраща автоматична разписка на Родителя .

Поради естеството на Ангажиментите и случаите, в които към Цената на Ангажимент се дължи и допълнителна такса от Родителя за транспорт, понякога Крайната Цена не може бъде изчислена предварително в разумни граници. В тези случаи Платформата уведомява предварително Родителя само за Цената на Ангажимент изчислена на база предоставената от Родителя информация за броя часове и броя деца за съответния Ангажимент. В случай, че времетраенето на Ангажимента продължи повече от заявеното предварително от Родителя, ангажимента завърши в часовия пояс 22 ч. – 6 ч. на следващия ден, Платформата ще начисли Крайната Цена, взимайки предвид изброените по-горе обстоятелства. След като Платформата изчисли Крайната Цена тя ще уведоми Родителя за началния и крайния час на Ангажимента и начислената Крайна Цена чрез имейл за потвърждение. 

Цена за достъп до Платформата 

Достъп до платформата се придобива чрез заплащане на еднократна такса от 129.95 лв. След запащането и Родителят има правото да търси, наема детегледачи от базата данни на сайта и да използва нейната пълна функционалност. 

VI. Предоставяне на Услугата и технически стъпки за сключване на Договора за услуга

Настоящите Условия за ползване се прилагат както към Услуги, за които се изисква Регистрация, така и за такива, за които не се изисква Регистрация.

За да използват Платформата или част от Услугата, Потребителите на сайта следва да създадат собствен Потребителски профил. При създаване на Потребителски профил се предоставя информация, за която Гуднайт прилага своята Политика за поверителност, достъпна на адрес: http://goodknight.bg/права-за-ползване/

В зависимост от това дали Родител или Детегледач създава Потребителски профил се събира различна по вид информация. 

Потребителите на сайта се задължават да предоставят вярна и точна информация относно себе си и Децата си. Всеки Потребител е задължен да създаде Потребителски профил с неговите/нейните истински собствени първо и фамилно име. Не се допуска създаване на Потребителски профил под псевдоним или друго име. Гуднайт не носи отговорност пред Страните за невярна или неточна информация предоставена от Потребител на сайта. 

Всеки потребител може да създаде само един Потребителски профил – Детегледачка или Родител. При желание да смени типът профил или ако по погрешка регистрира грешния тип потребител може да се свърже с support@goodknight.bg ,за да съдействаме за създаване на правилния профил.

Гуднайт си запазва правото, без това да му се вменява като задължение, да изисква допълнително потвърждаване на самоличността на Потребител с Потребителски профил. В случай че Гуднайт не може да установи истинската самоличност на въпросния Потребител на сайта или последния възпрепятства процеса на верификация неговия/нейния профил ще бъдат временно блокирани, а достъпа до Платформата и Услугата преустановен, включително и потвърдени Ангажименти.

Гуднайт няма задължение във всички случаи да прави проверка на самоличността и миналото на Потребители на сайта. Гуднайт извършва такива проверки по собствена преценка с цел подобряване на Услугата. 

За да създаде Потребителски профил на Детегледача, Детегледача следва да няма забрани да работи с хора и деца, има право да предоставя услуги на територията на България, да не е било осъждано с влязло в сила присъда за престъпление от общ и частен характер, да не е обвиняем по наказателно или административно-наказателно дело. С извършване на Регистрацията Детегледач декларира пред Гуднайт и Страните, че няма забрани да работи с хора и деца, има право да предоставя услуги на територията на България, не е била осъждана с влязла в сила присъда за престъпление от общ и частен характер, да не сте обвиняем по наказателно дело или административно-наказателно дело.

Потребителите на сайта се съгласят да не търсят отговорност от Гуднайт и Свързаните лица относно неверни декларации на други Страни или неточно интерпретиране на декларации и информация, предоставени от други Страни.

Потребителите на сайта са задължени да актуализират информацията на Потребителския си профил при промяна. При невъзможност за предоставяне на актуална, точна и вярна информация включително и платежно средство някой от Услугите могат да бъдат недостъпни или да бъде ограничен достъпа до Платформата и Услугите, да доведе до изтриване на Вашия Потребителски Профил и/или прекратяване на тези Условия за ползване с Вас. 

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“, „Регистрация“, „Създаване на профил“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят на сайта декларира, че е запознат с тези Условия за ползване и Политиката за поверителност, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

За създаване на Потребителски профил на Детегледача, Гуднайт изпраща кратко съобщение „SMS“ на мобилния номер предоставен от Детегледачката с код за достъп до Платформата. След въвеждане на кода за достъп до Платформата, Детегледачът може да премине към Регистрация на Потребителски профил. 

В случай че за Регистрация Потребителят на сайта се използва профил в социална мрежа, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална мрежа. В този случай Гуднайт има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя на сайта в съответната социална мрежа. 

При използване на Платформата и получаване на Услугата, Потребител на сайта може да получи достъп до информация и Лични данни на други лица. Каквито и да е Лични данни на трето лица/Потребител на сайта, които са Ви били разкрити ще се използват от Вас единствено за целите, за които са Ви били разкрити в съответствие с нашата Политика за поверителност. Вие сте отговорни за тяхното пазене в тайна от трети лица и неразкриване извън случаите изрично посочени в настоящите Условия за ползване и Политика за поверителност. Вие носите пряка отговорност пред лицето, чийто данни ползвате и/или сте разкрили. Потребителите на сайта нямат право да извършват комуникация едни с други извън обхвата на конкретния Ангажимент, за задаване на допълнителни въпроси, за получаване на допълнителна информация за Ангажимента, заявката и потвърждаването на Ангажимента. 

Потребители на сайта използват предимно интерфейса на Сайта, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им. 

Настоящите Условия за ползване се сключват на български език. 

Настоящите Условия за ползване, достъпни на http://goodknight.bg/общи-условия/ , заедно с всички изменения и допълнения към тях, представляват договор между Гуднайт и Потребител на сайта. 

Страна по договора с Гуднайт е Потребителят на сайта, съгласно данните, предоставени при Регистрацията и съдържащи се в Потребителския Профил. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден Потребителски профил. 

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на Регистрацията на Потребителя на сайта. В случай че част от Услугата или Услугата, предоставяна само на някой Потребители на сайта се заявява за ползване след извършване на Регистрацията, договорът за използването и се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя на сайта чрез Платформата. 

За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Гуднайт изрично уведомява Потребителя на сайта по подходящ начин чрез използване на електронни средства. За повече информация виж раздел Уведомления 

В случай, че Сайта/Платформата или част от Услугата се използва без извършване на Регистрация от Потребителя на сайта, договорът за използването и се счита са сключен от момента на първото използване на Сайта/Платформата или тази част от Услугата от Потребителя. 

Изявлението за сключване на договора и потвърждение за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

Потребителско съдържание

Потребителите на сайта, чрез регистрираните от тях Потребителски профили имат възможност да създават, предават или ъплоадват съдържание на Сайта/Платформата, например под формата на Рецензии, снимки, Рейтинг и т.н. Част от това съдържание може да бъде невъзможно да бъде премахнато след като веднъж е създадено, предадено, ъплоаднато или станало достъпно до други Потребители на сайта. Всеки Потребител на сайта носи собствен риск и отговорност за съдържанието на личния си Потребителски профил и съдържанието, което е предоставил на Сайта/Платформата през Потребителския си профил. 

Премахване на потребителско съдържание на Сайта/Платформата

Гуднайт си запазва правото да премахва от Сайта/Платформата потребителско съдържание, което по преценка на Гуднайт: а) нарушава или може да наруши по някакъв начин приложимото право, тези Условия за ползване или политиката на Гуднайт, б) може да бъде обидно, незаконно, нарушаващо правата на Гуднайт и Страните, в) заплашващо сигурността на Потребители на сайта и други лица, г) по каквато и да било причина Гуднайт сметне, че е неуместно или неподходящо. 

Всеки Потребител на сайта може да ни уведоми за потребителско съдържание, което отговаря на горните критерии или по някаква причина Потребителя го намира за неуместно. 

Гуднайт ще полага дължимата грижа да следи за съдържание, което е отговаря на горните критерии с цел неговото премахване от Сайта/Платформата. 

Права на Гуднайт за използване на потребителско съдържание 

Всеки Потребител на сайта, който публикува потребителско съдържание на Сайта/Платформата, декларира, че има законно право да използва или е автор на съответното потребителско съдържание. Всеки Потребител на сайта е собственик на потребителското си съдържание, стига да има съответните права по закон. Всеки Потребител на сайта може да контролира начина, по който предоставя потребителско съдържание на Сайта/Платформата. 

За потребителско съдържание, което е предмет на права на интелектуална собственост, като снимки и видеоклипове (IP съдържание), всеки Потребител на сайта предоставя на Гуднайт неизключителен, световен, прехвърляем, безвъзмезден лиценз, който позволява на Гуднайт да използване IP съдържанието, което е публикувано на Сайта или Платформата с цел разпространение на Сайта, Платформата и Услугата. Този лиценз е валиден до изтриване на IP съдържанието или Потребителския профил, освен ако това съдържание по някакъв начин не присъства в друг Потребителски профил или по някакъв начин е споделено с други Потребители на сайта. 

Лицензът по-специално включва правото за Гуднайт да възпроизвежда, адаптира, превежда, използва за рекламни цели, търговски или нетърговски цели, да използва в комуникация (включително, но не само, информация, снимки, видео, описания, критерии за търсене, и т.н.) чрез електронна поща, изпратена от Гуднайт до Родителите или всяка друга Страна, проявяваща интерес (в частта, която се отнася до услуги, предоставени от Гуднайт) или по други дистрибуционни канали, по-специално електронно (електронна поща, текстови съобщения, MMS, WAP, Интернет, CD-Rom или DVD-ROM). Потребителят на сайта изрично упълномощава Гуднайт да променя цялото или част от съдържанието, за да може то да съответства на външния вид и усещането на Сайта. 

Потребителят на сайта декларира и гарантира, че: (i) е единствен и изключителен собственик на цялото съдържание на потребителя или притежава всички права, лицензи, разрешения и освобождаване от отговорност, необходими за предоставяне на Гуднайт на разрешително за ползване на съдържанието, както е изложено по-горе; и (ii) нито съдържанието, нито подаването, качването, публикуването или предоставянето под друга форма на такова съдържание, нито използването му от Гуднайт, както е разрешено тук, няма да наруши, злоупотреби или да накърни интелектуалната собственост или правото на собственост на трети страни, правото на публичност или неприкосновеността на личния живот, или да доведат до нарушаване на изискванията на приложим закон или подзаконов нормативен акт.

Права и ограничения

Потребителите на сайта имат право да използват Сайта/Платформата и Услугата добросъвестно и по предназначение. 

Потребителят на сайта осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Сайта и Платформата и тяхното управление. 

С оглед повишаване качеството на Сайта/Платформата/Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Гуднайт има право временно да ограничи или преустанови предоставяне на Услугата или достъпа до Сайта/Платформата или до части от тях.

В случаите по-горе, Гуднайт е задължено своевременно да възстанови предоставяне на достъп до Сайта/Платформата и Услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването. 

Гуднайт предприема мерки за защита на Личните данни на Потребители на сайта съгласно Закона за защита на личните данни. 

Гуднайт приема и одобрява на Сайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес http://goodknight.bg/правила-за-поверитеност.Потребителят на сайта се съгласява с Политиката за поверителност на Гуднайт.

Детегледачи

Задължително условия за Регистрация на Потребителски профил на Детегледача е тя/той да е да отговаря на изискванията на Гуднайт за Детегледачи, да е преминал/а Академията на Гуднайт, която се организира извън Платформата. Единствено преминалите през Академията и завършили успешно всички етапи на Академията Детегледачи ще получат код за достъп до Платформата чрез кратко съобщение на мобилния си телефон. 

След получаване на код за достъп Детегледачката може да извърши Регистрация. След Регистрация Детегледачката има Потребителски профил, който е видим и достъпен за всички потребители на Гуднайт. Потребителският профил на Детегледачката може да се активира при спазване на долните изисквания. 

 Детегледачът с Потребителски профил след активация, която отказва да приема Заявка за Ангажимент от Родител е задължена да изтъкне причината за отказа в свободен текст до 100 символа в полето предвидено за това в Платформата. 

Цената на Ангажимента, която се показва в Потребителския профил на Детегледачката е съобразена с броя на Децата, които Родител е обявил, че има на Потребителския си профил.

Родители 

Родител има право да канселира приет от Детегледач Ангажимент по всяко време преди пристигане на Детегледача в дома на Ангажимента. Канселирането на Ангажимента се извършва единствено през Платформата. Родител, който желае да канселира приет от Детегледач Ангажимент е длъжен да изтъкне причината за Канселиране в свободен текст до 100 символа в полето, предвидено за това в Платформата.

В някои случаи  Канселирането води до начисляване на Такса Канселиране от Платформата. Такса Канселиране се дължи на Детегледача по съответния потвърден, но канселиран от Родителя Ангажимент. Такса Канселиране се образува като процентно съотношение към заявения брой часове по Ангажимента в зависимост от момента на Канселиране от страна на Родителя. 

Ако Родител канселира потвърден от Детегледача Ангажимент до 24 часа преди началния час на Ангажимента, Платформата няма да начисли Такса Канселиране. В този случай Канселирането се смята за безплатно и Родител няма да има задължение да заплаща каквато и да било сума. 

Ако Родител Канселира Ангажимент под 24 часа но  до 12 часа преди началния час на Ангажимента Платформата начислява Такса Канселиране в размер на 35% от заявения брой часове на Ангажимента.

Ако Родител Канселира Ангажимент до 8 часа преди началния час на Ангажимента Платформата начислява Такса Канселиране в размер на 50% от заявения брой часове на Ангажимента.

Ако Родител Канселира Ангажимент до 4 часа преди началния час на Ангажимента Платформата начислява Такса Канселиране в размер на 65% от заявения брой часове на Ангажимента.

Ако Родител Канселира Ангажимент под 4 часа преди началния час на Ангажимента Платформата начислява Такса Канселиране в размер на 100% от заявения брой часове на Ангажимента.

Целта на Такса Канселиране е да компресира Детегледача за неосъществения Ангажимент, който е бил предмет на предварително заявяване и потвърждаване с конкретна дата и срок за изпълнение. 

Гуднайт и Платформата не начисляват бакшиши или други материални стимули за Детегледачите извън Цената на Ангажимента. По преценка на Родителя, той/тя може да даде на Детегледача бакшиш, ако е доволен от неговата работа. Бакшишите са доброволни и не подлежат на регулиране от Гуднайт. 

Проучване и предварителен контрол

Сайта/Платформата/Услугата на Гуднайт действа като обикновен пренос за онлайн публикуване на информация на Потребителите на сайта. Проучването и предварителният контрол на Потребител на сайта и неговата информация от Гуднайт е ограничено и не трябва да се приема като решаващо за качества и способности на Детегледача или Родител.

За избягване на всяко съмнение Гуднайт не дава гаранция, че информацията на Сайта/ Платформата е точна, достоверна, актуална, годна за определена цел и т.н. Гуднайт не е задължено старателно да проучва и контролира предварително информацията, предоставена от Детегледачите и/или Родителите. 

Използването или разчитането на информацията на Сайта/ Платформата е само по преценка на Потребителя на сайта, който признава и поема целия риск при използването на Детегледача, Родител, друг Потребител на сайта или информация на Гуднайт.

Забранено ползване на Сайта, Платформата и Услугата 

При използване на Сайта/Платформата и Услугата, Потребителят на сайта не трябва да ползва софтуер, скриптове, програмни езици и други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването им от други Потребители на сайта.

Потребителят на сайта се задължава да не използва Сайта/Платформата и Услугата в противоречие с приложимото законодателство и настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност. 

Потребителят на сайта е отговорен за своя Потребителски профил и всички действия и бездействия, който са извършени през него пред Гуднайт и другите Страни. Потребителският профил следва да се използва само от лицето, което е направило Регистрацията за лични цели с цел ползване на Платформата и Услугата за заявяване и потвърждаване на Ангажимент и свързаната с това комуникация между Страните, Рецензии, Рейтинг. Всяко друго ползване на Потребителския профил може да доведе до временното му блокиране от Гуднайт и/или ограничаване на част от Платформата/Услугата за период от 24 часа или до отстраняване/преустановяване на нарушението. На Потребителите на сайта се забранява се да извършват или да насърчават извършването на престъпления, предаване или разпространява вируси, троянски коне, червеи, логически бомби и публикуване на други материали, който са злонамерени, технологично вредни, нарушават доверието или по друг начин са обидни и нецензурни. Забранява се незаконно проникване в конкретни аспекти на Услугата. Потребителите на сайта нямат право да увреждат данни или да злоупотребяват с тях, достъпни през Платформата на други Потребители на сайта. Забранява се на Потребители на сайта да дразнят и/или провокират останалите Потребители на сайта, да нарушават правата на собственост на други лица, да изпращат никаква нежелана реклама или рекламни материали, които обикновено се посочват като „спам“, или да се опитва да влияят на работата или функционалността на компютърни съоръжения или на такива, до които има достъп чрез този Сайт/Платформа. За нарушаване на гореизброените забрани съответният Потребител на сайта носи отговорност пред всяка засегната Страна и Гуднайт. Гуднайт ще уведоми надлежните органи при съмнение за злоупотреба с права и законни интереси на засегнати лица, включително и собствените си такива. 

Потребител на сайта няма да публикува в Сайта/Платформата, да препраща на други Потребители на сайта, да споделя/ предава каквото и да е съдържание (включително и линкове към конкретно съдържание) или да се ангажира с всякакви дейности в Сайта/Платформата или чрез Услугите, които:

 • Съдържат снимки или изображения на друг човек, освен ако не сте родител или настойник на това лице или ако не сте упълномощени от родител или настойник на лицето чрез обозначеното поле. Моля придържайте се към Политиката на поверителност за допълнителни разяснения;
 • Включват съдържание с чуждо авторско право, освен ако нямат писмено позволение от притежателя на това авторско право;
 • Съдържат или разкриват чужди Лични данни без писмено позволение на лицето, за което се отнасят, или събират и изискват Лични данни на друг човек с търговски или противозаконни цели;
 • Указват, че потребителското съдържание е по някакъв начин одобрено или финансирано от Гуднайт;
 • Са открито или имплицитно обидни, като например (без това да изчерпва възможностите) потребителско съдържание, обвързано, одобряващо или подбуждащо расистки, сексизъм и дискриминационни нагласи, нетърпимост или физическо насилие от всякакъв порядък;
 • Са създадени с цел да досаждат/тормозят, безпокоят, заплашват или принуждават насилствено другите Потребители на Сайта;
 • Са неверни, заблуждаващи, злепоставящи, неточни/некоректни, оскърбителни, нецензурни, богохулствени, със сексуална насоченост, или с други думи – дейности, които са подсъдими или морално осъдими;
 • Включват разпространяването на спам, верижни съобщения, спонтанни масови имейли, фишинг имейли(представяне за друга личност) и други подобни;
 • Съдържат някакъв вредоносен софтуер (включително, но не само – вируси, времеви бомби, троянски коне, кенсълботи (cancelbot), червеи или други опасни или разбиващи кодове, компоненти или устройства);
 • Са нерелевантни, безсмислени или целят да досаждат или възпрепятстват ползването на Сайта/Платформата/Услугата от други Потребители на сайта;
 • Използват скриптове, ботове или други автоматизирани технологии за достъп до Сайта/Платформата;
 • Целят да повредят средствата за изпращане на уведомления на Гуднайт, Платформата с цел избягване на приложими такси;
 • По друг начин нарушават правата на трети лица, включително правото на поверителност на данните/конфиденциалност и правото на публичност, или нарушават законите и правилата.

 

Потребител на сайта не може да използва Сайта/Платформата и Услугата или информация, придобита чрез тях, с цел заобикаляне или опит да се избегнат средствата за изпращане на уведомления от Платформата за Ангажименти, включително и с цел избягване на заплащането на Цена на Ангажимент, Цена на Платформата, Такса за канселиране на Ангажимент, допълнителни такси и др. свързани с предоставяните от Гуднайт Услуги. 

В случай, че Потребители на сайта избегнат Платформата, за да възложат Ангажимент, с цел да избегнат заплащане на дължимите суми, и двамата Потребители на сайта ще бъдат отстранени от Платформата чрез прекратяване на Потребителските им профили, като всички дължими суми по Ангажимента или други ще се дължат в деня на прекратяване на Потребителските профили заедно с всички начислени лихви и разноски солидарно от всеки от замесените Потребители на сайта.

На Потребител на сайта е забранено да нарушава или опитва да нарушава защитните функции на Сайта, Платформата и Услугата, включително (без с това да се изчерпва): (а) получаване на достъп до информация, която не е предназначена за него, или логване към сървър или Потребителски профил, за които няма оторизиран достъп; (б) опити да се проучи, сканира или тества уязвимостта на Услугата и на Сайта/Платформата, или  да се пробият мерките за сигурност и истинност/автентикация без да бъде оторизиран; (в) възпрепятстване или опит да бъдат възпрепятствана Услугата за друг Потребител на сайта, хост или мрежа, включително, но не само – чрез повреждащ софтуер, претоварване, „наводняване”, „спамене”, „мейл бомбардиране” или „крашване”; (г) използване на Сайта/Платформата или Услугата с цел изпращане на спонтанни имейли (непотърсени търговски съобщения), включително и не само – промоции или реклами на продукти или услуги; (е) подправяне на някой ТСР/IP пакетен хедър или някоя част от информация на хедъра в имейл или публикация, при използването на Услугата; или (д) опити да се видоизмени, разруши, разглоби, намали или опит да се сведе до възприемчива/достъпна за човека/ общодостъпна форма някой от първичните кодове, използвани от Гуднайт за осигуряването на Сайта/Платформата и Услугата. Всяко нарушаване на сигурността на системата или връзката може да подведе под гражданска и/или наказателна/административно-наказателна отговорност въпросния Потребител на сайта.

Отправяме изрична молба към Потребителите на сайта да не публикуват клеветническо, омразно, съдържащо насилие, порнографско, незаконно, подвеждащо или обидно съдържание или всяко друго съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на други лица (например авторското право). Всяко такова съдържание е в противоречие с Условия за ползване и Гуднайт не носи отговорност по отношение на такова съдържание, а виновният Потребител на сайта носи лична отговорност за всички щети/пропуснати ползи или друга отговорност, произтичаща от това, като се съгласява да обезщети Гуднайт по отношение на всяка отговорност, от която последното може да пострада в резултат на такова съдържание. Въпреки това, веднага след като Гуднайт узнае за незаконно съдържание, Гуднайт ще направи всичко възможно, за да отстрани това съдържание от Сайта/Платформата възможно най-бързо и без предизвестие до Потребителите на сайта.

Потребител на сайта се съгласява незабавно да сигнализира/докладва на Гуднайт всяко нарушаване на настоящите Условия за ползване, както и всякакви установени злоупотреби на Потребители на сайта. Можете да се свържете с нас на: support@goodknight.bg .

Рейтинг. Рецензии 

Потребителите на сайта ще имат право да дават Рецензии/Рейтинг за други Потребители на сайта, с който са имали пряк контакт по Ангажимент. Рецензиите не трябва да включват Лични данни на други Потребители на сайта или трети лица. Ако имате съмнение дали дадена информация представлява Лични данни, не я споделяйте на Сайта/Платформата под формата на Рецензия. Потребителите на сайта не трябва да разкриват адреса или телефона на други Потребители на сайта под формата на Рецензия. Рецензиите трябва да се дават единствено след пряк контакт и взаимодействие между Потребителите на сайта, което изключва Рецензии от уста на уста чрез впечатления на трето лице. Рецензиите трябва да са верни и точни, отговарящи на действителното взаимодействие между Потребителите на сайта. Рецензиите не трябва да съдържат обидно съдържание и клевети по адрес на друг Потребител на сайта. Избягвайте общи и преувеличени Рецензии/Рейтинги. Когато е възможно актуализирайте Рецензиите/Рейтингите, така че да бъдат актуални. 

Съгласно правото на Гуднайт да премахва потребителско съдържание от Сайта Рецензии на Потребители на сайта, които отговарят на критериите за премахване ще бъдат изтирвани от Гуднайт. По преценка на Гуднайт нарушаване на разпоредбите за Рецензии и потребителско съдържание може да доведе до изтриване и блокиране на Потребителския профил. 

VII. Право на отказ

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите се съгласява и декларира изрично, че е запознат, че правото му на отказ от договора от разстояние не се прилагат за Услугата, достъпа до Сайта/Платформата на основание, че Услугата и Сайта/Платформата представляват предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, и изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, т.е. Регистрацията на Потребителски профил. 

Регистрацията на Потребителски профил, при която се приемат настоящите Условия за ползване се счита за предоставяне на изрично съгласие на траен носител от страна на Потребител за предоставянето на Услугата и достъпа до Платформата. С даването на това съгласие, Потребителите дават изрично съгласие за започване изпълнението на Услугата, включително достъпа до Сайта/Платформата.

Във всеки един друг случай, в който Потребител на сайта с вече регистриран Потребителски профил желае да ползва Услугата или част от Услугата, за която е предвиден и се дължи еднократна такса, ще важат правилата по-горе. Със заявяването за ползване на Платформата Потребителя заявява, че желае предоставянето на Услугата, предмет на еднократна такса да започне веднага, с което губи правото на отказ от договора от разстояние. 

Този раздел на Условията за ползване уговарят единствено и само отношенията между Гуднайт и Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите за предоставяне на Услугата/Платформата/Специален Абонамент от Гуднайт на Потребител. Този Раздел както и каквато и да било друга част от Условията за ползване не уреждат отношения между Родител и Детегледача извън Сайта/Платформата и Услугата. 

Гуднайт не предоставя от свое име детегледачески услуги на Родителите. Поради тази причина Гуднайт не регулира от свое име и за своя сметка правото на отказ на Родител от Ангажимент с Детегледач, съответно от Детегледач с Ангажимент, заявен от Родител. Въз основа на договорните си отношения с Детегледачките, Гуднайт изпълнява своето задължение да събира от името и за сметка на Детегледачите Такса Канселиране.

VIII. Търговски марки, Софтуер, Авторски и сродни права. Лицензии 

Всички материали, различни от потребителското съдържание, в Платформата са собственост или на Гуднайт, или на неговите доставчици и на лицата, предоставящи лицензи/ патенти. Не можете да използвате горепосочените материали, с изключение на случаите, когато сте писмено упълномощени за това.

Правата на интелектуална собственост върху всичкия софтуер и цялото съдържание, предоставени на Потребителите на сайта, остават собственост на Гуднайт или на неговите лицензодатели и са защитени от законите и спогодбите за авторско право по целия свят. Всички тези права са запазени от Гуднайт и неговите лицензодатели. Потребителите на сайта могат да съхраняват, разпечатват и показват предоставеното съдържание единствено за лично ползване. Не се разрешава на потребителите и на трети лица да публикуват, манипулират, разпространявате или по друг начин да възпроизвеждат, под всякаква форма, част или цялото съдържание или копия на съдържанието, което им е предоставено или което се появява на Сайта/Платформата, нито могат да използват такова съдържание, във връзка с какъвто и да било бизнес или търговско начинание.

Потребителите на сайта и трети лица няма да променят, превеждат, да извършват обратен инженеринг (копиране по образец), да декомпилират или създават производни продукти, базирани на софтуера или придружаващата документация, предоставени от Гуднайт или лицензодателите му.

Сайтът/Платформата или която и да е част от него не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, продавана, препродавана, посещавана или експлоатирана по друг начин с търговска цел, без изричното писмено съгласие на Гуднайт. Нито една от страните няма право систематично да извлича и/или повторно да използва части от съдържанието на сайта, без изричното писмено съгласие на Гуднайт. В частност, използването на средства за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни (независимо дали еднократно или многократно) за повторно използване на каквато и да било съществена част от този сайт е строго забранено.

Гуднайт позволява използването и изтеглянето на материали, предоставени от Гуднайт на Сайта/Платформата. Такова използване и или изтегляне е само за лична употреба, като не се позволява да се използва като част от търговска сделка и или търговска промоция и или оферта. 

Гуднайт притежава всички права върху търговска марка и лого на GoodKnight.

 

Лога, домейн имена, интерфейс, графичен дизайн, графики, снимки, анимации, видео клипове и текстове, поместени на Сайта/Платформата от Гуднайт, са собственост на Гуднайт или неговите партньори и не могат да бъдат възпроизведени, използвани или представени без изричното разрешение на Гуднайт или неговите партньори, под заплаха от съдебни действия. Потребител на сайта няма право да използва без предварителното писмено разрешение на Гуднайт търговската марка, лого, графики, интерфейс, графичен дизайн, снимки, анимации, видео клипове, текстове и т.н. 

Правата за ползване, предоставени от Гуднайт на Потребител на сайта са строго ограничени до достъпа, свалянето, разпечатване и възпроизвеждане на всички канали (твърд диск, дискета, CD-ROM и т.н.) и използването на един от тези документи за частни и лични цели в обхвата на и за срока на Потребителския профил. Всяка друга употреба от страна на Потребител на сайта, е строго забранена без предварителното писмено разрешение на Гуднайт.

Гуднайт ще потърси съдебна защита при нарушение или заплаха от нарушение на правата върху търговската марка, лого, графики, интерфейс, графичен дизайн, снимки, анимации, видео клипове, текстове и другото съдържание на Сайта/Платформата. 

Всички други търговски марки, логота/ фирмени емблеми или търговски наименования, присъстващи/ фигуриращи в Сайта/Платформата, принадлежат на съответните си собственици. Вие се съгласявате да припознаете правата на Гуднайт и тези, които съответстват на трети страни-марки. Не можете да копирате или използвате никои от гореспоменатите марки, логота/ фирмени емблеми или търговски наименования без писменото съгласие на техния собственик.

IX. Отговорност. Ограничение на отговорността 

Тази Раздел (и всяка друга клауза, която се стреми да изключи /ограничи нашата отговорност) се отнася до нашите управители, съдружници, ръководители, служители, подизпълнители, агенти и дъщерни дружества, така и за нас. Нищо в настоящия Раздел по никакъв начин ограничава или изключва отговорността ни в случаите на груба небрежност или умисъл, които са потвърдени от компетентния съд в България.

Потребителите на сайта уговарят Ангажименти единствено между себе си, като Гуднайт не е страна по тези Ангажименти и договореностите към тях. Гуднайт няма контрол върху качеството, точността, законосъобразността, невъзможността за изпълнение на Ангажимента, или какъвто и да било друг аспект от дейността на Детегледачките и Родителите. 

Ние не вземаме участие във взаимоотношенията и договореностите, не контролираме поведението на Потребителите на сайта извън Платформата/Сайта. Поради тази причина Потребителите на сайта трябва да разрешават собствените си спорове директно между тях, включително в случаите, когато Родител не заплати дължимата Цена на Ангажимент на Детегледача. Гуднайт не дължи Цена на Ангажимент на Детегледача в случай, че не е постъпило плащане от Родител на същата Цена на Ангажимент. 

Гуднайт не представлява посредническа дейност при наемане на работа в Република България. Гуднайт не е работодател на който и да било Потребител на сайта. Всеки Потребител на сайта е отговорен за собствените си дължими данъци и осигуровки, тяхното деклариране и внасяне в централния или местния бюджет.

Гуднайт не носи отговорност при никакви обстоятелства за загуби, щети, разноски, или обезщетения, претърпени или направени от Потребителя на сайта, пряко или непряко, произтичащи от или по някакъв начин с Ангажимент възложен от Родител и изпълнен/неизпълнен от Детегледача. 

Гуднайт не гарантира, годността, надеждността, честността, капацитета, квалификацията на който и да е Потребител на сайта. Окончателното решение за наемане на Детегледача е изцяло отговорност на Родителя. Родителят следователно се уверява, по отношение адекватността на Детегледача и ще прегледа всички Рецензии и Рейтинги, предоставени от Потребители на сайта за Детегледача преди използване на услугите на Детегледача. Гуднайт не носи отговорност за евентуалните неудобства, щети или загуби, независимо дали са причинени пряко или косвено от всяко действие или бездействие на Детегледача, ангажирана през Платформата от Родител.

Гуднайт не носи отговорност за договореностите между Родител и Детегледач, с изключение на тези задължения, които изрично са възложени за изпълнение на Гуднайт от името и за сметка на Родител или Детегледач.

Гуднайт не гарантира надеждността и точността на съдържанието, предоставено на Сайта/Платформата. Гуднайт не гарантира, че Услугите, ще бъдат безгрешни. Гуднайт не гарантира, че специфични изисквания на Потребител на сайта ще бъдат изпълнени от/чрез употреба на Сайта, Платформата или Услугата. 

Потребител на сайта се съгласява да не подвежда под отговорност Гуднайт и свързаните лица за всякакви искания/претенции, изисквания, повреди, отговорност, плащания и разходи от всякакъв характер, познати или неизвестни, подозирани и неподозирани, открити или скрити, произтичащи от или свързани по някакъв начин с всякакви искания/ претенции или противоречия, които могат да възникнат (i) при спорни въпроси между Вас и другите Потребителите на сайта (ii) взаимодействия с други Потребители на сайта, независимо дали са онлайн/на линия, или са офлайн/извън линия, (iii) позоваване на информация или друго съдържание, публикувано в Платформата/Сайта, препратено/предоставено от Потребител на сайта или на Услугите и (iv) Рецензии, рейтинг и коментари по Ваш адрес, направени от други Потребители на сайта или (v) всякакви проучвания и предварителен контрол, независимо дали са поръчани/поискани от Потребител на сайта или от Гуднайт.

Нашата отговорност от всякакъв вид (включително нашата собствена небрежност) по отношение на Услугите, или използването на Сайта за всяко едно събитие или поредица от вързани събития, е ограничена (i) сумата, която сте заплатили на Гуднайт, ако има такава, във връзка със Сайта, Платформата/Услугата не по-рано от 12 месеца преди събитието, довело до търсенето на отговорност, или (ii) 100 лева., което от двете е по-високо, освен ако императивна норма на закона не предвижда друго. 

 Обезщетение 

Чрез използването на Сайта/Платформата/Услугата на Гуднайт вие се съгласявате да обезщетите Гуднайт и свързаните лица във връзка с искания на трети страни (включително и по отношение на интелектуалната собственост), произтичащи от: (i) Вашето използване, неправомерно ползване или невъзможност да използвате Сайта и Услугите, (ii) предоставянето, публикуването или препращането на всякакви материали и съдържание чрез Сайта/Платформата, (iii) Вашето нарушаване на настоящите Условия за  ползване, както и нарушенията от Ваша страна, които са в ущърб на трети страни, (iv) Вашите взаимодействия със или насочени към други Потребители на сайта, (v) Вашето нарушаване на приложимото право или (vi) всякакви проучвания и предварителен контрол, независимо дали са поръчани/поискани от Потребител на сайта или от Гуднайт. Вие се съгласявате да сътрудничите на Гуднайт при защитата на правата на Гуднайт от подобни претенции. Гуднайт ще има право да привлече всеки Потребител на сайта в съден процес относно горното. 

С оглед защитата правата и интересите на Гуднайт, Потребителите на сайта се съгласяват, че техни данни могат да бъдат разкривани пред упълномощен от Гуднайт адвокат или счетоводител.

X. Изменение и достъп до Условията за ползване

Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Гуднайт, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на сайта с регистриран Потребителски профил в 7-дневен срок от настъпването на промяна по имейл или чрез нотификация в платформата. 

Гуднайт и Потребителите на сайта се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Условия за ползване ще има действие спрямо Потребител на сайта след изричното му уведомяване от Гуднайт и ако Потребителят на сайта не заяви в предоставения му едномесечен срок от уведомлението за промяната, че ги отхвърля. За да отхвърли направените изменения на Условията за ползване Потребителя изпраща до Гуднайт писмено уведомление в имейл в едномесечния срок по предходното изречение. В случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт горната разпоредба на се прилага спрямо Потребителите. 

Потребителят на сайта се съгласява, че всички изявления на Гуднайт, във връзка с изменението на тези Условия за ползване ще бъдат изпращани на адреса на електронната му поща, посочена при регистрация на Потребителския профил или чрез уведомление (нотификация) в Платформата на личния му Потребителски профил. Потребителят на сайта се съгласява, че електронните писма и уведомленията в Платформата по реда на този член не е необходимо да бъдат подписвани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

Потребители на сайта, които нямат регистриран Потребителски профил или които използват Платформата без Регистрация приемат новите Условия за ползване от момента на използването им след промяната им, без изрично уведомление за промяната. 

XI. Уведомяване

СМС комуникация и нотификации 

Всеки Потребител на сайта е длъжен да представи на Гуднайт валиден мобилен номер като част от процеса на Регистрация на Потребителски профил. Всеки потребител, който е предоставил валиден мобилен телефон дава съгласие да получава от Гуднайт кратки съобщения (СМС) относно Услугата и Платформата. Гуднайт не начислява такса за изпращане на краткото съобщение до Потребителите на сайта, но Вашия мобилен доставчик може да Ви начисли такса. 

В случаите, в които Потребителите на сайта имат мобилно приложение могат да получават уведомления на съответното устройство в реално време. Ако тази опция е на разположение всеки Потребител на сайта може да даде изричното си съгласие дали да получава уведомления в реално време след изтегляне на приложението. Потребителят на сайта ще има възможност да индивидуализира настройките след изтегляне на приложението от настройките на приложението на мобилното си устройство. 

XII. Прекратяване

Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 1. С изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя на сайта период за предоставяне на Услугата;
 2. С прекратяване на Потребителския профил за ползване на Услугата и Платформата;
 3. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по него;
 4. По взаимно съгласие на Гуднайт и Потребител на сайта;
 5. Едностранно с предизвестие от всяка от страните по него в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 6. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 7. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 8. В случай, че Потребител на сайта използва Услугата и Платформата в противоречие с приложимото законодателство;
 9. В изрично изброените в тези Условия за ползване случаи;

Гуднайт има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните Услуги се използват в нарушение на настоящите Условия за ползване, законодателството на Р. България и общоприетите нравствени норми. 

В случаите на прекратяване на Потребителски профил, Потребителят на сайта няма да има достъп до тази част от Сайта/Платформата и Услугата, за която е необходим Потребителски профил. След прекратяване на Потребителския профил той няма да е достъпен, но част от потребителското съдържание, което е предоставено на Сайта под формата на Рецензии и съобщения може да остане достъпно за част от другите Потребители на сайта, без да се асоциира с премахнатия Потребителски профил.

Ако Потребител на сайта с премахнат Потребителски профил направи нова Регистрация потребителското съдържание на премахнатия Потребителски профил няма да е достъпно. 

Ако след прекратяване на тези Условия за ползване, Потребител на сайта продължи да използва Сайта, Платформата или Услугата то тези  Условия за ползване ще са в сила за този Потребител на сайта. . 

XIII. Други условия

Всяко неизпълнение от наша страна, за упражняване на права или разпоредба на тези Условия за ползване не представлява отказ от тези права. 

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор. 

За неуредените в тези Условия за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Р. България. 

Всички спорове между страните по тези Условия за  ползване ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисия за защита на потребителите. 

Настоящите Условия за ползване влизат в сила за всички потребители на Сайта на 03.02.2016 г.