Затвори менюто


Политика за поверителност за защита на личните права
Настоящият текст съдържа информация относно Политиката за поверителност, която „ГудНайт“ [GoodKnight] следва при обработката на лични данни във връзка с услугите, предоставяни от компанията чрез нашия мобилните приложения на нашия уебсайт и/или други онлайн продукти, събирането, използването и разкриването на информация, която може да се предостави чрез www.goodknight.bg (наричан по-долу за краткост „Сайт“).

Чрез използването на нашия Сайт или всяка друга Услуга, която предлагаме, вие се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани, използвани, обработвани и разкривани в съответствие с тази Политиката за поверителност, като същевременно изразявате съгласие тя да бъде обвързваща за вас.

„Информация“ означава лични данни за физическо лице, чиято самоличност е или може да бъде удостоверена пряко или косвено посредством личен номер или един или повече критерии за удостоверяване на самоличността, наричана по-долу за краткост „Лични данни. В някои случай информацията или част от нея може да бъде приета за нелична, т.е. неудостоверяваща самоличността на физическото лице.

 

ГудНайт“ е регистриран Администратор на лични данни съгласно българския Закон за защита на личните данни, с идентификационен № 418529 от Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/en/).

ГудНайт“ гарантира поверителността на вашите лични данни и ви уверява, че те ще бъдат ползвани в съответствие със следната Политика за поверителност и приложимото българско законодателство.

КАК И КАКЪВ ВИД ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Личните данни се събират със съгласието на Потребителя, което той е предоставил на „ГудНайт“. Под „съгласие на Потребителя“ се разбира всяко свободно изразено, конкретно и информирано изявление, с което физическото лице недвусмислено се съгласява неговите/нейните Лични данни да бъдат събрани и обработени. Ако Потребителят си създаде акаунт, това ще се приема за съгласие от негова страна за обработването на неговите/нейните Лични данни.

Личните данни се събират за конкретни и законосъобразни цели и няма да бъдат допълнително обработвани по никакъв несъвместим с това начин. Те следва да са относими, свързани с и стриктно отговарящи на целите, за които се обработват. Предоставяните лични данни трябва да бъдат точни и актуални към момента, в който се въвеждат. Личните данни се изтриват или коригират, ако са неверни или  несъответстващи на целите, за които се обработват и ще се поддържат във вид, позволяващ идентифициране на съответното физическо лице за период, не по-кратък от необходимия за целите, за които се обработват.

Личните данни и друга информация се събират чрез Сайта. В зависимост от това кои услуги използвате, ние събираме различна информация от или за вас. В някои случаи  събираме информация относно членове на семейството ви  или роднини за контакт в случай на спешност и/или медицински персонал/личен лекар  или други лица, свързани с вас по всякакъв начин. Може да предоставите тази допълнителна информация, за да получите най-качествените ни Услуги. Моля, не ни предоставяйте никакви Лични данни на трети лица  без предварителното им съгласие  или без да имате правно основание за предоставянето на тези Лични данни на нас. В случай че получим Лични данни на трето лице, ще предприемем необходимите стъпки, за да ги защитим съгласно настоящата Политика за поверителност. 

Моля, снабдете се със съгласието на всяко трето лице преди да ни оповестите неговите/нейните Лични данни. 

За „Съгласие на физическото лице“ се счита всяко свободно изразено, конкретно и информирано изявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, дава ясно съгласието си да бъдат обработени. Приемането на Политиката за поверителност на „ГудНайт“ се счита за съгласие от страна на физическото лице.

При регистриране на Сайта или ползване на Услугите може да се наложи да предоставите част или цялата информация, както следва:

а) Име и фамилия; 

б) Деца, брой деца, рождена дата на детето/децата, име;

в) Потвърждение за вашата възраст, т.е. 18+ години;

г) Актуален електронен адрес; 

д) Актуален номер на мобилен телефон; 

е) Пощенски адрес;

ж) Начин на плащане, за детегледачки IBAN на банкова сметка;

з) Лице за контакт при спешни случаи: име и фамилия, актуален номер на стационарен/мобилен телефон;

и) Достъп до профила във фейсбук;

й) Лична снимка за вашия профил и/или на семейството ви;

к) Говорим език;

л) Име на яслите/детската градина/училището, в което е записано детето ви;  

м) Адреси на интернет протокола (IP addresses);

н) Свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, издадено през последните шест месеца, за детегледачки;

о) Ценови диапазон за детегледачки: дневен труд, нощен труд, работни дни, почивни дни, официални празници, денонощие, 1,2,3+ деца;

п) Минимален престой;

р) Имате ли медицински опит, и, ако имате такъв, от какво естество е;

с) Имате ли шофьорска книжка? ДА/НЕ;

т) Разполагате ли с личен автомобил? ДА/НЕ;

у) Настройки за получаване на известия: имейл, бюлетин, насочени известия;

ф) ЕГН (единен граждански номер) за детегледачки, които ще предоставят такива грижи посредством Услугите.

Горният списък на необходимата информация може да се променя периодично в зависимост от вида на поисканите и предоставяни Услуги. „ГудНайт“ си запазва правото да поиска част от горната информация извън Сайта и преди регистрирането на потребителски акаунт на Сайта за детегледачки. Горното може да варира за родители и детегледачки.

Възможни са периодични изисквания за установяване и проверка на вашата самоличност с цел защита на интересите на други потребители и самата организация „ГудНайт“. Като се има предвид, че Услугата се предоставя чрез интернет, и от съображения за сигурност Вие се съгласявате периодично и само по преценка на „ГудНайт“ да представяте документ за самоличност или друг идентификационен документ, който може да потвърди самоличността ви.

„ГудНайт“ няма да обработва лични данни, разкриващи: 

а) расова или етническа принадлежност; 

б) политически, религиозни или философски възгледи, членство в политически партии и в сдружения с религиозна, философска, политическа или синдикална цел; 

в) сексуалния живот или човешкия геном.

„ГудНайт“ ще обработва здравна информация по отношение на детегледачки, например обща информация за здравето, предоставена от всички детегледачки, посещаващи Академията, с тяхното изрично съгласие. Приема се, че всяка детегледачка, която посещава Академията и предоставя информация относно своето здраве, дава доброволно съгласие „ГудНайт“ да обработва този вид Лични данни. Детегледачките са длъжни да предоставят здравна информация за себе си, като получат медицинско удостоверение и го предоставят на „ГудНайт“. Здравната информация по отношение на детегледачките се събира с цел да се осигури оценка на риска за здравето на всички кандидат-детегледачки и да се определят действията в случай на необходимост от спешна здравна помощ при гледането на деца. Детегледачките дават съгласие информацията за личното им здраве да бъде представяна на родителите и други лица, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност в случай на извънредни ситуации, с цел подобряване на Услугите, за взаимна защита на интереса на детето, родителя и детегледачка по време на изпълняване на задълженията за гледане на деца. 

„ГудНайт“ ще обработва здравна информация по отношение на деца, т.е. алергии, лица за контакт при спешни случаи, координати на личния лекар или на друго медицинско лице и т.н., с изричното съгласие на техните родители или законни настойници, за да предпазят живота и здравето на лицето, за което се отнасят данните, или на друго лице, ако поради физическото състояние на това лице то не е в състояние да изрази съгласие или съществуват правни пречки за това. Приема се, че родител, който регистрира Потребителски акаунт на Сайта, за да ползва Услугите и предоставя информация относно здравето на детето си, се съгласява доброволно „ГудНайт“ да обработва този вид Лични данни и да ги предоставя на Детегледачките, назначени от Родителите да гледат децата им, лица за контакт в случай на спешност или медицинска помощ, както и други получатели, както е посочено в настоящото. Родителите не са задължени да предоставят здравна информация за детето си, но в повечето случаи е в техен най-добър интерес детегледачките да бъдат информирани за здравния статус и изисквания относно детето. В повечето случаи наличието на актуализирана и точна здравна информация гарантира, че детегледачката ще може да предприеме съответните стъпки в случай на спешност.

Чрез ползването на уебсайта, мобилните приложения и/или други средства, поддържани от „ГудНайт“, ние получаваме определена информация за вас, която може да се обобщи в следните категории:

а) Информация за местонахождението: Ако дадете разрешение на платформата „ГудНайт“ за достъп до услугите за намиране на местонахождението, когато ползвате Услугите, може да получаваме точна информация за местонахождението, включително точна информация за вашия мобилен апарат, когато уебсайтът/приложението/платформата се ползват на вашето мобилно устройство и на сървъра на компанията. Можем също да извлечем информация за приблизителното ви местонахождение от вашия адрес АйПи.

б) Информация за транзакции: „ГудНайт“ може да  получава подробности за транзакции, свързани с ползването на Сайта от ваша страна, включително вида услуги, дата и час, на които е била предоставена услугата, таксувана сума и друга информация, свързана с транзакции. Освен това, ако някой използва вашия промоционален код, е възможно да обвържем вашето име с това лице. Получената, обработена и съхранявана от „ГудНайт“ информация за транзакции няма да включва никакви данни за кредитната карта на Потребителя. Последните ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани от доставчика на платежната услуга „Брейнтрий“ [Braintree]. 

в) Информация за ползването и предпочитанията: Ние събираме информация относно това как вие, посетителите и потребителите на сайта ползват Услугите на „ГудНайт“, какви са предпочитанията им и какви настройки използват. В някои случаи може да събираме тези данни чрез използването на бисквитки, пикселни маркери и/или други подобни технологии, които създават и поддържат уникални идентификатори. За да научите повече за тези технологии, моля вижте нашата Политика относно „бисквитките” по-долу.

г) Информация за устройството: Възможно е да получим информация за вашето мобилно/настолно устройство, включително модел на хардуера, операционна система и версия, софтуерни и файлови имена и версии, предпочитан език, уникални идентификатори на устройства, рекламни идентификатори, сериен номер, информация за движението на устройството, както и информацията за мобилната мрежа.

д) Информация за влизане в акаунта: По време на ползване на Услугите ние събираме сървърни регистрационни файлове, които могат да включват информация като адрес АйПи на устройството, дата и час на достъп, свойства на приложенията или разгледани страници, сривове на приложения и друга системна дейност, тип на браузъра и сайт или услуга на трета страна, които сте използвали преди да ползвате Услугите на Goodnight.

е) Информация от други източници: Ако решите да свържете, създавате или влезете във вашия акаунт в „ГудНайт“ чрез социална медийна услуга, като например фейсбук или ако се ангажирате с отделно приложение или уебсайт, който използва API (или чието API използваме ние), може да получим информация за вас или вашите връзки от този сайт или приложение.

Предоставянето на данни от ваша страна е доброволно и последствията от отказ за предоставяне на данните се отразява в невъзможността да ползвате Услугите в пълния им капацитет или изобщо. Ако не искате да предоставяте каквато и да било информация, не регистрирайте Потребителски акаунт на Сайта.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ГудНайт“ изисква информацията, посочена по-горе, за да осигури, подобрява и развива пазарна платформа и място за хора, които търсят услуги гледане на деца, за да се свържат с хора, желаещи да осигурят тези услуги, както и да работят за Вашата удовлетвореност от Услугите, предлагани от сайта, и тяхното непрекъснато подобряване. По този начин, Goodnight може да събира информацията със следните цели:

  • Осигуряване, поддържане и подобряване на нашите Услуги, включително, например, за проверка на възрастта на Потребителите, създаване и управление на личния ви профил, връзка с вас в случай на проблеми със Сайта и Услугата, в отговор на ваши запитвания и с цел да ви информираме за нови или променени услуги, да ви изпращаме оферти с маркетингова цел, за промоционални услуги и предоставяне на сертификати безплатно, за образователни услуги на детегледачки, курс и получаване на сертификати за оказване на първа помощ, с цел улесняване на плащания, изпращане на разписки, при предоставяне на продукти и услуги, поискани от вас (и изпращане на свързана с това информация), разработване на нови функции, осигуряване на поддръжка за Потребители, разработване на системи за безопасност, удостоверяване на Потребителите, комуникация с потребителите и изпращане на актуализирана информация за продукти и административни съобщения;
  • Извършване на вътрешни операции, включително, например, за предотвратяване на измами и злоупотреби на нашите Услуги; отстраняване на софтуерни бъгове и оперативни проблеми, провеждане на анализ на данни, тестване и изследвания; и за наблюдение и анализ на употребата и тенденциите, свързани с активността;
  • Изпращане и улесняване на комуникацията между Родители и Детегледачки, като прогнозната обща сума на ангажимента; дата и час на ангажимента, конкретна информация за детето/децата и др.;
  • За изпращане на съобщения, които намираме за интересни за вас, включително информация за продукти, услуги, промоции, новини и събития, организирани от „ГудНайт“;
  • Персонализиране и подобряване на Услугите, включително за предоставяне или препоръчване на функции, съдържание, социални връзки, препратки и реклами;
  • Защита на законните права на „ГудНайт“, като оповестяваме информация за Потребителя пред назначени и упълномощени представители.

Ние съхраняваме информация за Потребителя толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на горните цели, или толкова дълго, колкото се изисква от приложимото законодателство. След това събраните Лични данни ще бъдат изтрити.

„ГудНайт“ има право да разкрива информация, получена чрез Сайта и ползването на Услугите или предоставена по друг начин от клиенти с получатели, за да предоставя услугата и да защитава своите законни права. „Получател” е физическо или юридическо лице, орган на държавна или местна власт, на който се разкриват лични данни, независимо дали е трето лице, или не. Органите, които могат да получават данни в рамките на конкретно проучване, не се считат за получатели.

ГудНайт“ не предоставя вашата информация на Получатели, освен в случай на:

а) обмяна на Валидни мобилни телефонни номера, електронни адреси, пощенски адреси и допълнителна информация по отношение на децата и назначаването, предоставени от Родителя, когато подава молба за детегледачка между Родители и Детегледачки, след потвърждение на Ангажимента. Информацията може да варира в зависимост от конкретното искане;

б) комуникация между Потребителите;

в) проверка и удостоверяване на Валидни мобилни телефонни номера и имейли от доставчик трета страна;

г) назначаване на юридически консултанти/адвокати/юрисконсулти от „ГудНайт“ да представляват и защитават законните ѝ права и обичайната стопанска дейност и спорове с лицето, предоставило информацията, т.е. събиране на дължимите такси и други задължения, спорове за нарушаване на договор, спорове за интелектуална собственост и т.н.;

д) назначаване на счетоводители от „ГудНайт“ за водене на счетоводство и отчетни услуги;

е) назначаване на агенции за събиране от „ГудНайт“ за проверка на кредитния рейтинг, проверката за самоличност и събиране на задължения;

ж) назначаване на Експерти за обучение на детегледачки в Академията;

з) ангажиране с Български червен кръст за предоставяне на обучение за първа помощ на детегледачки и получаване на сертификати;

и) контакт с медицински и болничен персонал в случай на спешност;

й) контакт с Министерството на вътрешните работи;

к) контакт с Държавната агенция за закрила на детето;

л) случаи, предвидени от закона. 

Бидейки Родител или Детегледачка, вие давате изричното си съгласие „ГудНайт“ да предоставя вашия валиден номера на мобилен телефон, електронни и пощенски адреси и, ако е приложимо, информация за здравето на вашето дете/деца на други Потребители на Услугите, съответно Родител или Детегледачка, за предоставянето на услугите и по-нататък за най-добрия интерес на Потребителите. Понякога предоставянето на валиден номер на мобилен телефон, електронни и/или пощенски адреси може да се състои на различни територии в зависимост от местоположението на Потребителите. Вие давате съгласието си  „ГудНайт“ да прехвърли вашия валиден номера на мобилен телефон, имейли и/или пощенски адреси на различни територии. Потребителите изрично упълномощават „ГудНайт“ да предоставя техните данни на други Потребители, за да предостави Услугата на всички заинтересовани страни

Вие изрично се съгласявате „ГудНайт“ да предоставя вашите Валидни номера на мобилни телефонни и електронни адреси на трета страна с цел проверка и разпознаване.

Вие изрично се съгласявате „ГудНайт“ да предоставя вашата информация на получатели, както е описано по-горе.

Ние не насърчаваме маркетингови проучвания или търговия с информация. Ние няма да продаваме вашите Лични данни на трети лица, нито ще ги използваме с каквато и да е маркетингова цел към трети страни.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат прехвърлени на друго място, различно от мястото на събиране на лични данни за целите на предоставянето на Услугите. Предоставянето се изисква за изпълнение на Общите условия между Потребителите и „ГудНайт“.


ГудНайт“ няма да предава вашите Лични данни, освен ако са налице едно или повече от следните условия: 

а) при вашето изрично съгласие, т.е. Общи условия, приложими към „ГудНайт“. Валидни мобилни телефонни номера на Потребителите, валидна електронни и пощенски адреси и, ако е приложимо, информация за здравето на детето/децата, се обменят по време на финализиране на ангажимента между Родители и Детегледачка;

б) при вашето изрично съгласие с приемането на тази Политика за поверителност с цел проверка и разпознаване от трета страна;

в) към получатели в разкритите случаи по-горе;

г) ако законът или съдът го изискват; 

д) само на държавни институции и по отношение на работа, възложена от вас.

Възможно е Валидните мобилни телефонни номера и валидни имейли на Потребителите да бъдат подложени на проверка и процедура за удостоверяване, за да се определи валидността на предоставените телефонни номера и имейли. Проверката и удостоверяването на потребителските Валидни мобилни телефонни номера и имейли се извършва от трета страна. С приемането на тази Политика за поверителност всички Потребители приемат техните Валидни мобилни телефонни номера и имейли да бъдат предоставени за обработка на тази трета страна, само за целите на проверката и разпознаването. Личните данни, предоставени на получателите, ще бъдат използвани само за целите, за които са предоставени. Потребителите признават и са съгласни, че след потвърждаване на ангажимент за гледане на деца техните Валидни мобилни телефонни номера, електронни и/или пощенски адреси, и, в приложимите случаи, здравната информация по отношение на детето, ще бъдат разкрити на други Потребители (получатели).

 

ГудНайт“ има право да се свърже с компетентните органи по свое усмотрение, ако забележи дейности, които могат да бъдат незаконни или да нарушават условията за ползване на Личните ви данни. 

В случай че някои от получателите се намират в ЕС, информацията за Потребителя може да бъде прехвърлена на местонахождението на тези получатели в ЕС с цел предоставяне на услугата.

Ако използвате Сайта, вашата информация може да бъдат прехвърлена на други места в рамките на ЕС, за да ви осигури тези услуги.

С изпращането на вашата лична информация вие изразявате съгласие с прехвърлянето, съхранението или обработка на вашите данни на различно място в ЕС по начина, описан по-горе.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Декларация на Потребителя 

Съгласно член 4, алинея 1, точка 2 от българския Закон за защита на личните данни и като приемам настоящите официални правила, т.е. Политиката за поверителност и Общите условия на „ГудНайт“, с настоящото се съгласявам и заявявам, че: (i) съм запознат/а с целите на обработването на личните ми данни; (ii) Предоставям личните си данни доброволно; и (iii) изрично и доброволно давам информирано съгласие Личните ми данни да бъдат обработвани от „ГудНайт“ за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, включително личните ми данни или Личните данни на моето дете/деца да бъдат разкрити на получатели в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Аз се съгласявам Личните ми данни и/или Личните данни на детето ми да бъдат обработвани в съответствие с член 5, ал.2 и 3 и член 36г, ал. 1, т. 3 от българския Закон за защита на личните данни, както е описано по-горе. 

Имате право на достъп до Лични данни, свързани с вас. В случаите, когато правото на достъп може да доведе до разкриване пред трети лица на Лични данни, „ГудНайт“ ще ви осигури достъп само до онази част от информацията, която се отнася до вас. При упражняване на правото си на достъп вие имате право по всяко време да поискате следното от „ГудНайт: 

а) потвърждение дали се обработват данни, отнасящи се до вас, или не, информация относно целите на това обработване, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които се разкриват данните; 

б) за комуникация в разбираема форма, съдържаща информация за обработване на Лични данни и всяка налична информация за източника;

в) информация за логиката на всяка автоматизирана обработка на ваши данни, най-малко в случаите на автоматизирани решения.

ГудНайт“ осигурява достъп до Личните данни по начина, посочен по-горе. Вие може да упражни това право безплатно веднъж на всеки 12 месеца. 

Вие имате право по всяко време да поиска от „ГудНайт“ следното:

1. да отстрани, коригира или блокира Личните ви данни, чието обработване не отговаря на разпоредбите на българския Закон за защита на лични данни;

2. да уведоми всички трети страни, на които са оповестена вашите Лични данни за всяко премахване, коригиране или блокиране, извършени в съответствие с алинея (1), освен ако това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Правата, споменати по-горе, се изпълняват чрез писмено изявление, адресирано до „ГудНайт“. Изявлението трябва да бъде издадено от самото физическо лице или от всяко лице, упълномощено от него/нея чрез нотариално заверено пълномощно.

ГудНайт“ не разкрива личните данни, когато тези данни не съществуват или предоставянето им е забранено от закона.

Потребителят, за когото се отнасят Личните данни, има право:

1. да се противопостави пред „ГудНайт“ на обработването на Личните данни на законови основания. Когато възражението е основателно, Личните данни на съответния Потребител вече не могат да бъдат обработвани;

2. да възрази срещу обработването на неговите/нейните Лични данни за целите на директния маркетинг;

3. да бъде информиран преди Личните му/й данни да бъдат предоставени за пръв път на трети страни или използвани от тяхно име за целите на точка 2, и на възможност за възражение срещу такова разкриване или използване.

СИГУРНОСТ

„ГудНайт“ ще предприеме съответните технически и организационни мерки, за да защити Личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. „ГудНайт“ взема специални мерки за защита, когато обработването включва предаване по електронен път на Личните данни, подобрени SSL / TLS сертификати и пароли. „ГудНайт“ използва водещи технологии и софтуер за кодиране, за да защити вашите данни, и прилага строги стандарти за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп. Когато използвате пароли, потребителски имена или други функции за специален достъп на този Сайт, вие също носите отговорност за предприемането на разумни мерки, за да ги защитават.

ГудНайт“ не може да гарантира, че неоторизираният достъп е невъзможен. Въпреки това, в качеството си на администратор на уеб страница, „ГудНайт“ гарантира, че са осигурени всички разумни грижи за защита на личните данни и предотвратяване на неоторизиран достъп чрез използване на подходящи технологии и вътрешни процедури. Ние работим интензивно и непрекъснато, за да гарантираме, че вашите Лични данни са абсолютно защитени чрез прилагането на най-добрите налични технически, оперативни и организационни мерки.

ДРУГИ УЕБСТРАНИЦИ

Този сайт съдържа линкове и препратки към други сайтове. Моля, имайте предвид, че Политиката за поверителност не се отнася за тези сайтове. „ГудНайт“ не може да отговаря за политиката и практиките на конфиденциалност на сайтове, които не са обслужвани от нас, дори да имате достъп до тях чрез Сайта. Препоръчваме ви да погледнете и политиката на всеки сайт, който посещавате, и да се свържете с неговия собственик или оператор, ако имате някакви притеснения или въпроси.

Освен това, ако сте стигнали до този сайт чрез сайт на трета страна, ние не поемаме отговорен за политиката и практиките на поверителност на собствениците или операторите на тези сайтове на трети страни и препоръчваме да прегледате политиката на сайта на въпросната трета страна, и да се свържете с неговия собственик или оператор, ако имате някакви притеснения или въпроси.

БИСКВИТКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ 

Когато използвате уеб сайт/мобилно приложение/платформа на „ГудНайт“, ние автоматично събираме определена информация за компютъра от взаимодействието на вашето мобилно устройство или уеб браузър с нашия уеб сайт/мобилно приложение/платформа. Тази информация обикновено се счита за Нелична информация. Също така получаваме следното

БИКСВИТКИ

Сайтът/мобилното приложение /платформата на „ГудНайт“ използват „бисквитки”, за да идентифицира кои области на нашия уеб сайт / мобилно приложение / платформа сте посетили. „Биксвитките” представляват една малка част от данни, съхранявани на вашия компютър или мобилно устройство от вашия уеб браузър. Ние използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието, което виждате на нашия Уеб сайт / мобилно приложение / платформа. Повечето браузъри могат да бъдат настроени да не допускат използването на бисквитки. Въпреки това, ако забраните бисквитките, може да не получите правилен достъп до определени функции на нашия Уебсайт / мобилно приложение / платформа или изобщо. Никога не поставяме лична информация в бисквитките.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние използваме инструменти за проследяване на трети страни с цел подобряване на работата и функциите на нашия уеб сайт / мобилно приложение / платформа. Тези инструменти проследяване на трети страни са предназначени да събират само не-лична информация за това как използвате нашия уеб сайт / мобилно приложение / платформа. С приемането на тази Политика за поверителност вие разбирате и знаете, че тези инструменти се създават и управлявани от страни извън нашия контрол. Като такива, „ГудНайт“ може да не бъде държана отговорна за това каква информация всъщност е получена от тези трети страни или как такива трети страни използват и защитават информацията.

Ние използваме ремаркетинг с Google Analytics, за да рекламираме на сайтове на трети страни до вас, след като сте посетили нашия уеб сайт. „ГудНайт“ и нашите доставчици трети страни, като Google, използват бисквитки първите страни (като бисквитка на Google Analytics) и бисквитки на трети страни (като бисквитките DoubleClick) с цел информиране, оптимизиране и показване на реклами въз основа на предишните си посещения в нашия Уебсайт.

АВТОМАТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние автоматично получаваме информация от вашия уеб браузър или мобилно устройство. Тази информация включва името на сайта, от който сте влезли в нашия Уебсайт, ако има такива, както и името на сайта, към който сте се насочили, когато напускате нашия уебсайт. Тази информация включва и адреса АйПи на компютъра / прокси сървъра, който използвате за достъп до Интернет, наименованието на вашият интернет-доставчик за Уебсайта, тип на търсачката, тип мобилно устройство и компютърна операционна система. Ние използваме цялата тази информация, за да анализираме тенденциите сред нашите потребители и да подобряваме нашия уеб сайт.

ИЗМЕНЕНИЯ

ГудНайт“ си запазва правото по свое усмотрение да изменя, допълва или премахва всяка част от тази Политика за поверителност като цяло или частично, по всяко време. Ние ще ви уведомим чрез сайта за всички промени в Политиката за поверителност. Измененията на настоящата Политика за поверителност влизат в сила след публикуването на страницата www.goodknight.bg уебсайт. Вие я приемате, ако продължите да използвате сайта след публикуването на промените в тази Политика за поверителност. Въпреки това, ако се изисква по закон, ние ще получим вашето предварително съгласие при изменение на някои части на Политиката за поверителност, преди измененията да влязат в сила

Ако желаете да се свържете с нас относно вашето виждане за практики за поверителност, или с каквото и да е запитване, свързано с личната ви информация, можете да го направите с помощта на нашата страница за контакт.

GoodKnight Ltd

UIC 203252357

Ул. „Крум Попов” 56-58, София 1421, България

+359 888516414

support@goodknight.bg

Последна актуализация и в сила от: 15.04.2016 г.